Tillægsaftale til Vitakosts handelsbetingelser og vilkår

Dato: 14. maj 2018

mellem   Kunden
og   Vitakost

Kunden og Vitakost har aftalt følgende modifikationer til Vitakosts handelsbetingelser og vilkår:

 1. Abonnementets løbetid, fakturering og betalingsbetingelser
  1. Abonnementet træder i kraft ved tilmelding og løber indtil det opsiges af Kunden i overensstemmelse med punkt 1.7.

  2. Fakturering sker forud.

  3. Vitakost udsteder en faktura for Kundens abonnement og fremsender denne i et elektronisk format til den af Kunden oplyste adresse. Fakturaen indeholder de fra Kunden modtagne oplysninger om Kundens EAN-lokationsnummer, referenceperson samt evt. rekvisitionsnummer.

  4. Kundens betalingsbetingelser er 15 kalenderdage netto efter modtagelse af den i punkt 1.3 nævnte faktura.

  5. Ved forsinket betaling af fakturaer sættes abonnementet i bero, og Kundens adgang til Vitakosts tjenester suspenderes. Kunden er i et sådant tilfælde ikke berettiget til at kræve nogen form for kompensation.

  6. Vitakost har ved forsinket betaling tillige ret til at kræve morarenter af den samlede skyld i henhold til renteloven, regnet fra betalingsfristens udløb, til betaling sker. Kunden afholder enhver omkostning, der måtte være forbundet med den manglende betalingen.

  7. Kunden kan opsige eller sætte abonnementet i bero inden udløb af den igangværende faktureringsperiode. Resterende dage i den igangværende faktureringsperiode refunderes ikke.