Handelsbetingelser og vilkår

Dato: 14. maj 2018
 1. Anvendelse

  Tjenesten (som defineret nedenfor) udbydes og leveres af:

  Vitakost ApS
  Låsbygade 42
  6000 Kolding
  Danmark
  Tlf.: 70 273 276
  Mail: info@vitakost.dk
  CVR-nr.: 32262546
  (Herefter "Vitakost")

  1. Disse handelsbetingelser og vilkår (herefter "Vilkår") er gældende ved alle køb af ydelser fra Vitakost, samt enhver adgang til og benyttelse af Tjenesten (som defineret nedenfor).

  2. Vitakost stiller en abonnementsbaseret online tjeneste inden for kost- og ernæringsberegning til rådighed for sine erhvervsdrivende og offentlige kunder (herefter "Kunden"), hvori Kunden via online-adgang kan benytte softwaren installeret på Vitakosts servere til de funktioner der er beskrevet for det enkelte program/produkt (programmet og den bagvedliggende software benævnes herefter samlet "Tjenesten").

 2. Abonnementets omfang og fakturering
  1. Abonnementet træder i kraft ved tilmelding og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

  2. Vitakost kan tilbyde gratis brug af Tjenesten i en begrænset periode efter tilmelding (herefter "Prøveperioden"). Tjenesten kan i Prøveperioden være omfattet af begrænsninger i funktionalitet. Prøveperiodens varighed er angivet i ordrebekræftelsen. Prøveperioden må kun benyttes hvis Kunden ikke inden for de seneste 12 måneder tidligere har været bruger eller har gjort brug af en prøveperiode. Vitakost forbeholder sig retten til at ophæve Prøveperioden og slette kontoen, såfremt det vurderes, at Kunden ikke opfylder disse betingelser.

  3. Abonnementet kan udvides med tillægsmoduler, som faktureres til udløb af den aktuelle faktureringsperiode for abonnementet.

  4. Abonnementet faktureres månedsvis forud, på en af Kunden angivet gyldig betalingsmåde via Tjenesten (herefter "Betalingsmåde"). Abonnementet sættes automatisk i bero, hvis Betalingsmåden er ugyldig eller ikke er angivet. Kunden giver Vitakost tilladelse til automatisk at trække betalingen for næste faktureringsperiode (jvf. punkt 5.1 nedenfor) samt transaktionsgebyrer via Betalingsmåden.

  5. Kunden kan til enhver tid udskifte sine betalingskortoplysninger via Tjenesten.

  6. Kunden kan til enhver tid fjerne Betalingsmåden via Tjenesten og kontoen vil herefter sættes i bero, når den aktuelle faktureringsperiode er udløbet. Resterende dage i den aktuelle faktureringsperiode refunderes ikke.

  7. Hvis en betaling ikke kan gennemføres på grund af kortudløb, utilstrækkelige midler eller andet, vil kontoen sættes i bero indtil Betalingsmåden opdateres med gyldige oplysninger. Dette kan medføre, at faktureringsdatoer ændres.

  8. Ved betaling anvendes en krypteret forbindelse (SSL) mellem browseren og betalingsudbyderen, sådan at Kundens oplysninger er beskyttede under overførslen.

 3. Priser
  1. De til enhver tid gældende priser, samt sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler kan findes på hjemmesiden. Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms og afgifter. Der tages forbehold for tryk- og tastefejl samt moms- og afgiftsændringer.

  2. Vitakost er berettiget til at foretage ændringer i priser, sammensætning, indhold og tilgængelighed af abonnementstyper og tillægsmoduler med 1 måneds skriftligt varsel. Varslingen kan ske pr. e-mail til den e-mailadresse, som Kunden har angivet i Tjenesten.

 4. Aftaleindgåelse
  1. Kunden tiltræder disse Vilkår elektronisk uden underskrift. Aftaler indgås på dansk.

 5. Opsigelse
  1. Abonnementet løber i den ved bestillingen angivne faktureringsperiode. Hvis abonnementet ikke er opsagt ved udløbet af en faktureringsperiode, forlænges abonnementet automatisk med en ny, tilsvarende faktureringsperiode, som automatisk debiteres den valgte Betalingsmåde, jf. pkt. 2.4 ovenfor.

  2. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet, foretage nedgradering af abonnementet og/eller fravælge tillægsmoduler via hjemmesiden, med virkning fra den næstfølgende faktureringsperiode. Der sker ikke tilbagebetaling for den igangværende faktureringsperiode.

  3. Vitakost kan opsige abonnementer, tillægsmoduler og/eller andre aftaler om køb af andre af Vitakosts ydelser med 3 måneders varsel. Eventuelt resterende forudbetalt abonnementsperiode vil blive refunderet.

  4. Ved ethvert ophør af abonnementer, tillægsmoduler og/eller andre aftaler om køb af andre af Vitakosts ydelser er Kunden forpligtet til at ophøre med brugen af Tjenesten og øvrige modtagne ydelser.

 6. Brug af tjenesten
  1. Brugervilkår

   1. Enhver brug af Tjenesten skal ske i overensstemmelse med brugervilkårene for Tjenesten, der anses for en del af disse Vilkår.

   2. Enhver bruger af Tjenesten skal bekræfte brugervilkårene før brug. Kunden indestår dog, uanset dette, for brugernes overholdelse af brugervilkårene, samt disse Vilkår, og hæfter for sine brugeres brug af Tjenesten.

  2. Særlige licensbegrænsninger

   1. Ved køb af en af de versioner af Tjenesten, der alene udbydes uddannelsesinstitutioner vil Tjenesten have begrænset funktionalitet. Se beskrivelsen for uddannelses- og underviserlicenser. Tjenesten til uddannelsesinstitutioner (uddannelses- og underviserlicenser) må alene benyttes i forbindelse med uddannelse, og må ikke benyttes til kommercielt brug eller til forskning, og må ikke stilles til rådighed for andre. Tjenesten er begrænset til undervisningsbrug.

  3. Immaterielle rettigheder

   1. Vitakost har ejendomsret, ophavsret og alle øvrige rettigheder til Tjenesten og de tilknyttede hjemmesider, herunder til det leverede software, eller er berettiget til at udbyde eller sublicensere dette på vegne af tredjemand. Kunden skal respektere Vitakosts/tredjemands rettigheder, og kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af softwaren eller adgang hertil til tredjemand.

   2. Alle rettigheder til de tilknyttede hjemmesider, herunder design, indhold, data, struktur og delelementer som eksempelvis layout, tekst, grafik, fotografier og billeder tilhører Vitakost, og må ikke uden Vitakosts specifikke skriftlige samtykke kopieres, vises eller distribueres til tredjemand. Kunden må ikke uden Vitakosts tilladelse foretage udtræk (enkeltstående eller strukturerede) af data fra Tjenesten, bortset fra brug af de funktioner der findes i Tjenesten til udtræk af Kundens egne data.

   3. Kunden erhverver en ikke-eksklusiv, uoverdragelig, tidsbegrænset brugsret for det aftalte antal brugere og/eller det aftalte antal licenser til Tjenesten. Ved ophør af abonnementet har Kunden således ingen brugsrettigheder over Tjenesten.

   4. Kunden er uberettiget til at foretage ændringer, tilretninger eller tilpasninger af eller i Tjenesten, i opsætning eller konfiguration af Tjenesten eller de systemer der anvendes til drift og udbud af Tjenesten, uanset der måtte være teknisk mulighed herfor. I tilfælde af, at Kunden eller tredjemand foretager indgreb eller ændringer i Tjenesten, bortfalder Vitakosts forpligtelser i henhold til disse Vilkår uden varsel, og Vitakost fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenserne af sådanne indgreb. Vitakosts misligholdelsesbeføjelser består uændret.

   5. Kunden er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller overgive licensretten til Tjenesten til tredjemand. Kunden skal indhente samtykke fra Vitakost til fortsat anvendelse af licensretten til Tjenesten, hvis der sker en ændring i Kundens ejerkreds.

   6. Kunden skal holde Vitakost skadesløs for ethvert krav, søgsmål o.l. fra tredjemand, som relaterer sig til Kundens anvendelse af Tjenesten. Kunden skal godtgøre Vitakost alle udgifter, herunder honorarer til advokater, som Vitakost har haft i forbindelse med sådanne krav, søgsmål o.l.

  4. Personoplysninger og datasikkerhed

   1. Kunden kan og må ikke via Tjenesten foretage behandling af personoplysninger og må heller ej forsøge at foretage en sådan behandling, uanset der måtte være teknisk mulighed herfor.

   2. Vitakost behandler alene Kundens personoplysninger i det omfang, det fremgår af Vitakosts Persondatapolitik.

   3. Vitakost har tavshedspligt om alle informationer, Vitakost måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Vitakost har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Vitakost er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

   4. Vitakost har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Tjenesten hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

   5. Vitakost giver på Kundens anmodning - og mod betaling af Vitakosts til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

  5. Administrator af fler-bruger system

   1. Du forpligter dig til at oprette dine brugere med deres rigtige navn og e-mailadresse samt yderligere oplysninger, du måtte blive bedt om. Du indestår for rigtigheden af samtlige de oplysninger, der gives.

   2. De konti du opretter er personlige og må kun bruges af den navngivne person den er oprettet til. Det er ikke tilladt at udlevere login-oplysningerne til andre, så flere kan få adgang til Tjenesten via samme konto.

   3. Hvis der sker ændringer i navn og e-mailadresse eller andre registrerede oplysninger, skal du ændre dette ved at logge ind på Tjenesten og opdatere brugerens kontooplysninger, eller rette henvendelse til os, hvis felterne er låst.

   4. Du forpligter dig til at slette brugerkonti, når de ikke længere er relevante.

 7. Misligholdelse
  1. Vitakost er berettiget til helt eller delvist at hæve abonnementet og/eller aftaler om køb af andre ydelser fra Vitakost med omgående varsel, såfremt Kunden gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale. Som væsentlig misligholdelse anses navnlig (men ikke begrænset til) at Kunden ikke betaler til tiden, at Kunden anvender Tjenesten i strid med bestemmelserne om brug, jf. pkt. 6 ovenfor, at Kunden anvender Tjenesten i strid begrænsningerne for den pågældende licens, eller at Kunden krænker (eller lader andre krænke) Vitakosts immaterielle rettigheder.

  2. Vitakost er berettiget til at suspendere Kundens adgang til Tjenesten, såfremt Vitakost har begrundet mistanke om, at Kunden misbruger sin adgang til Tjenesten.

 8. Vitakosts ansvar
  1. Vitakost hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, uanset graden af uagtsomhed og uanset Vitakost har været underrettet om muligheden for et sådant tab, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab forårsaget af edb-virus, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og lignende i forbindelse med anvendelsen eller driften af Tjenesten eller tab som følge af fejl eller manglende funktioner i Tjenesten. Vitakost er herunder ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade som følge af mangler ved Tjenesten og andre af Vitakost leverede ydelser.

  2. Vitakosts ansvar for ethvert tab eller skade (inkl. en række af hændelser) er i ethvert tilfælde beløbsmæssigt begrænset til det laveste af 1) et beløb svarende til det Kunden har betalt for Tjenesten inden for de seneste 6 måneder før kravets opståen, eller 2) DKK 50.000.

  3. Vitakost er ikke ansvarlig over for Kunden, i det omfang følgende omstændigheder indtræder efter abonnementsindgåelsen og/eller efter indgåelsen af aftaler om køb af andre ydelser fra Vitakost og hindrer eller udsætter opfyldelsen af abonnementet og/eller efter indgåelsen af aftaler om køb af andre ydelser fra Vitakost: krig og mobilisering, terroraktioner, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, oversvømmelse, brand, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, import- og eksportrestriktioner, beskadigelse af produktionsapparat, edb-virus, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk eller andre omstændigheder, som Vitakost ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er Vitakost berettiget til at udskyde levering af Tjenesten og/eller andre af Vitakosts ydelser, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere abonnementet og/eller andre af Vitakosts ydelser helt eller delvist.

  4. Vitakost er over for Kunden ansvarlig for, at Tjenesten ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der rejses sag mod Kunden, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er Kunden forpligtet til straks at give Vitakost underretning herom. Vitakost eller den tredjemand fra hvem Vitakost har softwaren i licens, overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og Vitakost har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssag eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser. Såfremt der måtte blive givet dom i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er Vitakost berettiget til efter eget valg enten at skaffe Kunden ret til fortsat at benytte Tjenesten eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte Tjenesten med en anden serviceydelse, der i det væsentlige har samme funktionalitet som Tjenesten, eller ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning mod at betale det af Kunden betalte vederlag for den seneste periode samt eventuelle forudbetalinger. Kunden kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod Vitakost.

 9. Ordre
  1. Opfyldelse af Kundens abonnementsordre og/eller ordre om andre af Vitakosts ydelser er betinget af, at der ikke før leveringen og overgivelse af de bestilte ydelser er forfalden, ikke-betalt skyld til Vitakost. I tilfælde af sådan skyld opfyldes ordren ikke, før fuld og endelig betaling af det forfaldne tilgodehavende har fundet sted, idet Kunden i dette tilfælde ikke kan påberåbe sig misligholdelse på grund af manglende levering.

 10. Fravigelse af E-handelsloven
  1. E-handelslovens §§ 10, 11, stk. 1 og 12 finder ikke anvendelse mellem parterne, jf. e-handelslovens § 13, stk. 2.

 11. Manglende betaling
  1. I tilfælde af manglende eller forsinket betaling er Vitakost berettiget til at suspendere Kundens adgang til Tjenesten indtil betaling for alle udeståender er modtaget. Kunden er ikke berettiget til at modtage kompensation for en sådan suspension.

 12. Reklamationer og ansvar for mangler
  1. Vitakost har foretaget test af Tjenesten inden levering til Kunden. Kunden er dog forpligtet til at gennemgå og afprøve Tjenesten umiddelbart efter leveringen til konstatering af eventuelle mangler, og med henblik på at konstatere, om dette opfylder det aftalte og i øvrigt fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen af funktionaliteten.

  2. Såfremt mangler konstateres, er Kunden forpligtet til inden 5 arbejdsdage efter, at manglen er eller burde være konstateret at reklamere skriftligt over for Vitakost. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.

  3. Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende over for Vitakost senest 12 måneder fra levering. Efter denne frist, vil Kunden ikke kunne gøre mangler gældende.

  4. Tjenesten kan - som anden software - indeholde uhensigtsmæssigheder eller mindre fejl. Sådanne mindre fejl og uhensigtsmæssigheder berettiger ikke Kunden til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. Vitakost vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes i efterfølgende versioner af Tjenesten.

  5. Vitakosts ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til, at Vitakost - efter Vitakosts eget valg - enten foretager afhjælpning af manglen eller meddeler Kunden et af Vitakost fastsat forholdsmæssigt afslag. Kunden kan således ikke kræve erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskade eller andet indirekte tab.

  6. Tjenesten er et standardprodukt, som leveres som det er og forefindes og uden andre tilsikringer, afhjælpningsforpligtelser eller misligholdelsesforpligtelser end de ovenstående. Vitakost yder således ingen garanti for, at drift og afvikling af Tjenesten vil være uden afbrydelser eller fejlfri eller for at softwarefejl kan eller vil blive rettet. Vitakost er ikke ansvarlig for, om Tjenesten opfylder en eventuel af Kunden forudsat funktionalitet eller et eventuelt forudsat behov, medmindre Vitakost udtrykkeligt har givet garanti herfor.

 13. Ændring af Vilkår
  1. Vitakost er berettiget til at ændre i disse Vilkår, brugervilkårene og øvrige aftaler med Kunden med 14 dages varsel. Varslingen kan ske pr. e-mail til den e-mailadresse, som Kunden har angivet i sin profil, og/eller ved direkte meddelelse i Tjenesten.

 14. Tvister
  1. Enhver tvist mellem Vitakost og Kunden skal afgøres efter dansk ret ved Vitakosts hjemting. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Uanset ovenstående kan Vitakost vælge at sagsøge Kunden ved Kundens hjemting.

Brugervilkår

Dato: 14. maj 2018

Ved registrering eller brug af Tjenesten bekræfter du at du vil overholde disse vilkår:

 1. Om "Tjenesten"

  Vitakost stiller en abonnementsbaseret online tjeneste inden for kost- og ernæringsberegning til rådighed for sine kunder (herefter "Kunden"), hvori Kunden via online-adgang kan benytte softwaren installeret på Vitakosts servere til de funktioner der er beskrevet for det enkelte program/produkt (programmet og den bagvedliggende software benævnes herefter samlet "Tjenesten"). For nærmere information om den enkelte tjeneste, se hjemmesiden for det produkt, du har købt. Tjenesten udvikles løbende, og funktionerne kan derfor ændres.

 2. Konto i fler-bruger system

  Er din konto administreret under et fler-bruger system, er det administratoren for fler-bruger systemet der kan foretage alle ændringer til din konto, herunder lukning, betaling og konfiguration af moduler.

 3. Begrænset brug for uddannelses- og underviserlicenser

  Ved køb af en af de versioner af Tjenesten, der alene udbydes uddannelsesinstitutioner vil dele af Tjenesten have begrænset funktionalitet. Se beskrivelsen for uddannelses- og underviserlicenser. Tjenesten til uddannelsesinstitutioner (uddannelses- og underviserlicenser) må alene benyttes i forbindelse med uddannelse, og må ikke benyttes til kommercielt brug eller til forskning, og må ikke stilles til rådighed for andre. Tjenesten er begrænset til undervisningsbrug.

 4. Registreringskrav

  Som bruger af Tjenesten forpligter du dig til at oprette dig med dit rigtige navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt yderligere oplysninger, du måtte blive bedt om. Du indestår for rigtigheden af samtlige de oplysninger, der gives.

  Din brugerprofil er personlig og du kan kun være logget på Tjenesten fra en (1) enhed ad gangen. Tjenesten og Vitakost er berettiget til teknisk at hindre dig i at tilgå systemet fra flere steder eller enheder af gangen.

  Hvis der sker ændringer i navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse eller andre registrerede oplysninger, skal du ændre dette ved at logge ind på Tjenesten og opdatere dine kontooplysninger, eller rette henvendelse til os, hvis felterne er låst. Er din konto administreret under et fler-bruger system skal du rette henvendelse til fler-bruger systems administrator for at få opdateret oplysningerne.

 5. Uberettiget brug

  Din konto er personlig og må kun bruges af dig. Det er ikke tilladt at udlevere dine login-oplysninger til andre, så de kan få adgang til Tjenesten via din konto.

  Du må ikke anvende Tjenesten til eller som led i:

  • spredning eller medvirken til spredning af virus, spyware, anden skadelig programkode eller e-mails, som er uønskede for modtageren (spam, phishing, kædebreve eller lignende);
  • handlinger, som forstyrrer eller skader computere eller systemer på internettet, eller handlinger, hvorved der søges uautoriseret adgang til computere eller systemer tilsluttet internettet, eller som forstyrrer eller skader Vitakosts (eller Vitakosts leverandørers) systemer (hacking);
  • krænkelse af tredjemands rettigheder (herunder ophavsrettigheder) ved upload, download, distribution eller lignende;
  • aktiviteter eller udbredelse af materiale i strid med straffeloven (eksempelvis udbredelse af injurier, visning af børneporno, hæleri eller hasardspil); eller
  • øvrige handlinger i strid med dansk eller relevant udenlandsk lovgivning.

  Vitakost er berettiget til at suspendere adgangen til Tjenesten, hvis du tilsidesætter disse regler.

 6. Tekniske minimumskrav

  Vitakost anbefaler, at du benytter et system, der overholder de gældende systemkrav. Systemkravene opdateres løbende.

 7. Personoplysninger

  Tjenesten må ikke benyttes til behandling af personoplysninger, således at enkeltpersoner, udover dig selv, kan identificeres eller er identificerbare ud fra de pågældende personoplysninger.

  Se herudover særskilt afsnit om Persondatapolitik.

 8. Support

  Opleves der problemer med funktionerne i Tjenesten, ydes der support pr. telefon på 70 273 276 eller ved henvendelse pr. mail til support@vitakost.dk.

 9. Ændringer i brugervilkår

  Vitakost er berettiget til at ændre brugervilkårene med 14 dages varsel. Varslingen kan ske pr. e-mail til den e-mailadresse, som du har angivet i sin profil, og/eller ved direkte meddelelse i Tjenesten.

Persondatapolitik

Dato: 14. maj 2018

Vitakost opbevarer og behandler de personoplysninger du angiver i din profil, såsom navn, email og faktureringsoplysninger, samt oplysninger om din brug af Tjenesten, med henblik på at kunne levere Tjenesten til dig, samt til support, fejlsøgning, drift, fakturering og information om produktet.

Vitakost indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse og navn) for at levere den ydelse, som du efterspørger.

Vitakost er dataansvarlig for disse oplysninger, og oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Alle brugeroplysninger kan dog ses og opdateres af den der har kundeforholdet til Vitakost (eksempelvis din arbejdsgiver, skole eller anden der har bestilt og betalt din adgang til Tjenesten).

Du kan til enhver tid se og opdatere de oplysninger, du har registreret i din profil. Er din konto administreret under et fler-bruger system skal du rette henvendelse til fler-bruger systems administrator for at få opdateret oplysningerne. Hvis du ønsker yderligere indsigt i, hvilke oplysninger Vitakost behandler om dig, kan du kontakte os (se kontaktinformationer nederst på siden).

Du har ret til at få opdateret, blokeret eller slettet forkerte oplysninger, til at klage over behandlingen og udøve din ret til dataportabilitet. Du har også ret til at klage til Datatilsynet via følgende kontaktoplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Dine personoplysninger slettes når du enten sletter din brugerkonto, henvender dig til os og fremsætter begæring om sletning eller der er gået 18 måneder siden udløb af den sidst fakturerede periode. Er kontoen omfattet af Prøveperioden vil den dog blive slettet efter 3 måneder. Såfremt din konto er administreret af en administrator i din egen organisation vil din konto ikke være omfattet af de førnævnte slettebetingelser. Du skal i stedet rette henvendelse om sletning til denne administrator.

Tjenesten må ikke benyttes til behandling af personoplysninger, således at enkeltpersoner, udover dig selv, kan identificeres eller er identificerbare ud fra de pågældende personoplysninger.

Systemkrav

Dato: 14. maj 2018

Vi anbefaler, at du altid har de seneste opdateringer installeret til dit operativsystem og browser.

Tjenesten er en online service, og kræver derfor en stabil internetforbindelse, for at kunne fungere optimalt. Det er muligt at benytte Tjenesten på internetforbindelser, der ikke lever op til disse krav (f.eks. opkobling via mobiltelefon), men vi kan ikke garantere for driftsstabiliteten og ydelsen herved.

Følgende browsere er understøttede og anbefales til brug af Tjenesten:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari

For ovenstående browsere gælder at vi understøtter den nyeste version. Browserne opdateres automatisk, medmindre du aktivt har slået opdateringsfunktionen fra. Vi anbefaler at du lader din browser opdatere sig selv automatisk.

Der kan være lokale eller konfigurationsmæssige årsager til at Tjenesten ikke kan køre på en bestemt enhed eller konfiguration, på trods af at der benyttes en af ovenstående browsere. Vi vil gøre sit yderste for at hjælpe med at fejlfinde sådanne tilfælde, men kan ikke garantere funktionalitet på kundens specifikke enhed, såfremt det kan påvises, at Tjenesten fungerer efter hensigten på samme browserversion på en anden enhed.

Følgende browsere burde i vid udstrækning fungere, men vi kan ikke garantere for driftsstabiliteten og ydelsen under disse:

 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer

For ovenstående browsere gælder at vi understøtter den nyeste version. Browserne opdateres automatisk, medmindre du aktivt har slået opdateringsfunktionen fra. Vi anbefaler at du lader din browser opdatere sig selv automatisk.

Det er herudover muligt at benytte Tjenesten via andre browsere eller ældre versioner af ovenstående browsere, men vi kan ikke garantere for driftsstabiliteten og ydelsen under disse. Vores webservice gør brug af de nyeste HTML/CSS/JS standarder, som simpelthen ikke virker i ældre browsere.